آخرين مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها.
1398/01/17

به منظور رفاه حال نويسندگان محترم مقالات، ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها تا پايان فروردين 1398 با نرخ هاي پاييز 1397 انجام ، و افزايش نرخ تعرفه ها لغو مي شود. عزيزاني كه داراي مقاله پذيرفته شده در كنفرانس هستند، در اسرع وقت نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها اقدام نمايند. تلفن پشتيباني 02144861157 تلگرام 09017242753