تهران محل برگزاري همايش

تهران محل برگزاري کنفرانس:

چنانچه به دلیل شیوع کرونا امکان برگزاری حضوری کنفرانس فراهم نشود، کنفرانس در بستر فضای مجازی دانشگاه تهران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.