دانشگاه تهران محل برگزاري همايش

دانشگاه تهران محل برگزاري همايش

بر اساس هماهنگي هاي صورت گرفته همايش در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.