نمایه مقالات دوره ششم کنفرانس در SID
1399/08/24

مقالات متقاضیان نمایه در SID " ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران"   در پایگاه علمی جهاد دانشگاهی کشور درج شد. 
لینک نمایه

شما را به ثبت نام و ارسال مقاله به هفتم دوره کنفرانس دعوت می نماییم.