تسریع در ارسال مقالات
1399/12/03

 پژوهشگران ارجمندی که تمایل دارند مقالات آنان در بخش سخنرانی شرکت داده شود، در ارسال مقالات و ثبت خدمات حداکثر تا 18 اسفندماه 1399 تسریع نمایند.