آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها
1399/12/17

به منظور مساعدت با عزیزانی که دارای مقاله پذیرفته شده می باشند، آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها تا 25 اسفندماه 1399 تمدید شد. همچنین سامانه برای ثبت نام و ارسال مقاله باز می باشد.