زمان قطعي برگزاري كنفرانس
1397/11/28

نظر به تماس هاي مكرر با دبيرخانه كنفرانس در خصوص زمان برگزاري كنفرانس، به اطلاع مي رساند كه با توكل بر خداي بزرگ، كنفرانس در روز پنجشنبه 23 اسفندماه 1397 در دانشگاه تهران برگزار مي شود.