دريافت گواهي نامه هاي ESC
1398/03/18

به اطلاع پژوهشگران ارجمند به خصوص متقاضيان گواهي نامه بين المللي ESC براي اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي و چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران مي رساند كه گواهي نامه هاي يادشده امروز به دبيرخانه واصل شده و فردا از طريق پست پيشتاز به آدرس متقاضيان ارسال مي شود.