مركز اطلاعات علمي SID
1398/04/27

مقالات پذيرفته شده متقاضيان "پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران " در پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي كشور نمايه شده و امكان صدور گواهي مشترك نمايه براي آنان فراهم مي باشد.