مهلت ارسال مقاله تمديد شد
1398/06/11

مهلت ارسال مقاله به پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني تا 27 شهريور 98 تمديد شد. آخرين مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها 30 شهريور 98 مي باشد.