منتظر خبرهاي خوب باشيد
1398/07/25

به اطلاع پژوهشگران عزيز مي رساند كه برنامه ريزي براي برگزاري ششمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني به صورت مشترك با دانشگاه خارجي در محل يكي از دانشگاههاي كشور مالزي به عنوان كنفرانس بين المللي معتبر خارجي در دست اقدام مي باشد. در كنفرانس مذكور زبان پذيرش مقالات فارسي و يا انگليسي ( به اختيار نويسنده) خواهد بود و امكان شركت حضوري و غير حضوري در كنفرانس فراهم خواهد شد. اطلاعات تكميلي متعاقبا اعلام مي شود.