دسترسی سریع

21

 3

4_2

تغییر زمان برگزاری کنفرانس
تغییر زمان برگزاری کنفرانس

شورای سیاستگذاری کنفرانس، به منظور فراهم نمودن امکان مشارکت هرچه بیشتر پژوهشگران ارجمند"یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران و " سیزدهمین همایش ملی پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران" با برگزاری کنفرانس در روز پنجشنبه 17 فروردین ماه 1402  از ساعت  13 تا 20  و به صورت ویدئو کنفرانس(آنلاین)  موافقت کرد.  
بر این اساس تصمیمات زیر اتخاذ گردید. 
1. تاریخ صدور گواهی نامه ها بر اساس زمان رسمی کنفرانس 25 اسفندماه 1401 می باشد.
2. امکان ثبت نام و ارسال مقاله تا 15 فروردین ماه 1402 فراهم شد.
3. آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها ساعت 24 روز جمعه 18 فروردین ماه 1402 می باشد.
4. صدور و ارسال پستی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات پذیرفته شده از تاریخ 26 فروردین ماه 1402 انجام می شود.


سه شنبه 23 اسفند 1401 (7 ماه قبل)